Köpvillkor

Xact Nödbelysnings köpvillkor.

Xact Nödbelysning & Lightning AB, organisations nr. 559216-8396 (”Xact Nödbelysning”) driver webbplatsen xactnodbelysning.se och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Xact Nödbelysning framgår på Webbplatsen. Via Webbplatsen kan du handla varor direkt från Xact Nödbelysning. Du hittar information dels på den aktuella produktsidan för varan, dels i kassan. Betalningar sker via de betalningslösningar som erbjuds på Webbplatsen. Kontakta Xact Nödbelysnings kundtjänst vid eventuella frågor.

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor och bestämmelser (nedan kallade: ”Villkor” eller ”Villkoren”) gäller för alla avtal och alla andra rättsliga förhållanden mellan Xact Nödbelysning och företagskunder (nedan kallade: ”Kund”, ”du” eller ”din”). Endast, av Xact Nödbelysning, godkända företag/personer kan handla på Webbplatsen.

Genom att genomföra ett köp hos Xact Nödbelysning accepterar kunden dessa Villkor. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig kunden att följa villkoren i sin helhet.

1.2 Säljaren reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Säljaren har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. All bildinformation på Webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Xact Nödbelysning kan komma att stryka beställningar som lagts till ett felaktigt pris.

1.3 Webbplatsen ägs av Xact Nödbelysning. Innehållet på Webbplatsen ägs av Xact. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Xact Nödbelysning.

2. Avtal och Beställning

2.1 För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Xact Nödbelysning:s Integritetspolicy.

2.2 Genom att genomföra ett köp hos Xact Nödbelysning bekräftar Kunden att Kunden accepterat Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa villkoren i sin helhet.

Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse rubricerad ”Tack för din beställning” via e-post. Denna mottagningsbekräftelse utgör information om innehållet i beställningen. Ordern behandlas sedan av Xact Nödbelysnings Säljare. Om något är oklart gällande beställningen kontaktas Kund. Eventuella ändringar och överenskommelser utförs och när ordern är färdigbehandlad skickas en uppdaterad orderbekräftelse till Kund via e-post. I samband med att ordern skickas, helt eller delvis, faktureras Kunden enligt överenskommet betalningssätt. Bindande avtal mellan parterna kommer till stånd vid orderbekräftelse till kunden – dock är kunden bunden av sin order efter orderläggning.

3. Kunduppgifter mm.

3.1 För att handla på Xact Nödbelysning krävs att Kunden skapar ett användarkonto innan Kunden handlar på Webbplatsen. När Kunden registrerar sitt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer Kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Xact Nödbelysning:s behandling av personuppgifter finns i Xact Nödbelysning:s Integritetspolicy. Vidare bekräftar Kunden att Kunden är behörig att ingå köpeavtalet med Xact Nödbelysning avseende ordern.

3.2 Kunden åtar sig att se till att ingen annan än behörig medarbetare hos Kunden kan använda Kundens inloggningsuppgifter. Kunden får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Kunden ska omgående anmäla till Xact Nödbelysning om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till Kundens lösenord. Kunden ansvarar för alla köp som gjorts med dennes inloggningsuppgifter.

3.3 Om Xact Nödbelysning misstänker att Kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har Xact Nödbelysning rätt att stänga av Kunden. Xact Nödbelysning har även rätt att tilldela Kunden nya inloggningsuppgifter.

4. Priser och betalning

4.1 Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen med reservation för felskrivningar. Priser anges i svenska kronor och är exklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

4.2 Kunden kan betala på sätt som anges på Webbplatsen. Säljaren har rätt att ta betalt av Kunden redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av Kunden. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan det komma att göras en kreditupplysning. Xact Nödbelysning förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt samt att ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet eller Kunden inte godkänns för det valda betalsättet. De till var tid gällande villkoren för valt betalsätt kan finnas på Kundens kontosida samt i kassan.

5. Leverans och transport

5.1 Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Webbplatsen. Xact Nödbelysning förbehåller sig rätten till delleverans om någon av produkterna som kunden har beställt har en avsevärt längre leveranstid än övriga produkter.

5.2 Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen. Vid leveransförsening meddelar Säljaren dig detta och fortsätter bevaka beställningen.

5.3 Xact Nödbelysning tar alltid ut fraktavgift om inte annat särskilt angivits. Fraktsätt och fraktavgift avgörs av orderns beskaffenhet, vikt och storlek samt leveransadress och i tillämpligt fall Kundens val. Kunden svarar för att mottaga leverans i enlighet med de till var tid gällande villkoren för aktuellt fraktsätt.

5.4 Leverans sker inom Sverige och av Xact Nödbelysning anlitad transportör med leveransvillkor: Fritt Xact Nödbelysnings lager. Risken för leveransen går över på Kunden när produkten lämnats av Xact Nödbelysning till transportör.

Xact Nödbelysning bär inget ansvar för leveransförsening, oavsett om förseningen beror på försening hos transportör, försening eller restnotering hos produkttillverkaren eller annat förhållande.

6. Garanti, fel och Ansvar

6.1 Eventuella garantier på varor lämnas av produkternas respektive tillverkare. Xact Nödbelysning lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares specificerade garantivillkor.

6.2 Eventuella garantier gällande kvalitet, hållbarhet, funktion och lämplighet för ett visst ändamål är endast bindande om detta uttryckligen anges av Xact Nödbelysning. Xact Nödbelysning är inte ansvarig för produkters kompatibilitet med andra produkter eller med kundens befintliga utrustning, om inte annat uttryckligen angetts av Xact Nödbelysning.

6.3 Föreligger fel som Xact Nödbelysning ansvarar för åtar sig Xact Nödbelysning att, efter eget val, avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpeskillingen.

6.4 Eventuella defekter på produkter som är ett resultat av normalt slitage, eller någon annan yttre orsak, såsom, men inte begränsat till, skador på grund av transport av kunden, felaktig användning eller om kunden har gjort reparationer på produkten utan skriftligt tillstånd av Xact Nödbelysning, kommer inte att omfattas av garantin.

6.5 Xact Nödbelysnings ansvar vid fel i produkt är begränsat till vad som anges ovan och kunden kan inte rikta andra anspråk mot Xact Nödbelysning med anledning av fel.

6.6 Oaktat annat som anges i dessa Villkor, kan ingenting i dessa Villkor på något sätt utesluta eller begränsa Xact Nödbelysning:s ansvar för dödsfall eller personskada som orsakats av vårdslöshet, bedrägeri eller förfalskning för alla sådana fall där det skulle vara olagligt för Xact Nödbelysning att utesluta eller försöka undvika sitt ansvar.

6.7 Om skada inträffar är kunden skyldig att begränsa, så långt det rimligtvis är möjligt, ytterligare eller andra skador.

6.8 Xact Nödbelysnings totala ansvar gentemot kund, oavsett grund för ansvar, begränsas till summan av Kundens totala inköp exklusive moms inklusive rabatter under den senaste 6-månadersperioden.

6.9 Xact Nödbelysning ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador eller följdskador, såsom produktionsbortfall eller utebliven vinst, eller andra skador som följer av användning, eller svårighet att använda en produkt, eller omöjlighet att använda en produkt eller försening av en produkt.

7. Reklamation

Kunden ska vid mottagandet kontrollera produkten/leveransen. För att få åberopa att en produkt är felaktig ska kund omedelbart efter det att denne upptäckt felet reklamera felet till Xact Nödbelysning, dock senast 10 dagar från det att varan mottagits

8. Transportskador

Kunden ska vid mottagandet kontrollera de levererade produkterna. Transportskada ska på ankomstdagen av leveransen anmälas till transportör samt till Xact Nödbelysning.

Synliga skador ska anmälas senast 3 dagar efter mottagandet.

Dolda transportskador som inte upptäckts eller borde ha upptäckts vid leveransen, ska reklameras så snart det kan ske och under alla omständigheter inom en vecka från mottagandet av leveransen.

Om Kund inte reklamerar transportskador inom angivna tidsfrister förlorar kunden rätten att göra gällande anspråk mot Xact Nödbelysning eller transportören.

9. Länkar

Xact Nödbelysning kan länka från Webbplatsen till andra webbplatser som ligger utanför Xact Nödbelysning:s kontroll, och webbplatser utanför Xact Nödbelysnings kontroll kan länka till Webbplatsen. Även om Xact Nödbelysning försöker säkerställa att Xact Nödbelysning enbart länkar till webbplatser som delar Xact Nödbelysning:s personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är Xact Nödbelysning inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Kunden tillhandahåller på andra webbplatser. Kunden bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella webbplatsen.

10. Force Majeure

Säljaren ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Säljaren inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Säljaren Kunden dels i början, dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Säljaren rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

11. Ändringar av Villkoren

Säljaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Säljaren har informerat Kunden om ändringarna. Säljaren rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

12. Ogiltighet

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

13. Tillämplig lag och tvist

13.1 Avtalet och dessa Villkor regleras av svensk lagstiftning. Avtalet undantas uttryckligen tillämpning av Wien-konventionen från 1980 angående avtal om köp av varor (CISG).

Övrigt

Xact Nödbelysning förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information innefattande, men inte begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

Xact Nödbelysning förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Villkor.